Posiedzenia Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu

w roku szkolnym 2017/2018 odbywać się będą w terminach:

 27 LUTY

13 MARZEC

27 MARZEC

10 KWIECIEŃ

24 KWIECIEŃ

8 MAJ

22 MAJ

5 CZERWIEC

19 CZERWIEC

3 LIPIEC

17 LIPIEC

7 SIERPIEŃ

21 SIERPIEŃ

 

 

Wnioski będą rozpatrywane do 14 dni od dnia złożenia  przez rodzica kompletu dokumentów. W przypadku nauczania indywidualnego rozpatrywane są do 7 dni od dnia złożenia wniosku.  

Informujemy, iż rodzice/prawni opiekunowie dziecka mogą wziąć udział  w posiedzeniu Zespołu Orzekającego.

Nieobecność rodziców/prawnych opiekunów na Zespole Orzekającym nie wstrzymuje obrad.