Oferty zajęć PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 20 października 2010 11:02

 

OFERTA

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIERUNIU

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

1. „Zaburzenia wyższych funkcji słuchowych”

            Warsztaty dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych oraz gimnazjum zawierające podstawowe informacje na temat zaburzeń wyższych funkcji słuchowych oraz ich wpływu na funkcjonowanie ucznia.

prowadzące:  mgr Maria Lasok – pedagog, logopeda,

                        mgr Karolina Kozioł – psycholog,

                        mgr Monika Wilk-Bauer – psycholog.

 

 

2. „Dziecko z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej”

            Warsztaty dla zainteresowanych nauczycieli obejmujące problematykę wad słuchu oraz ich wpływu na funkcjonowanie szkolne dziecka, a także omówienie metod pracy
z dzieckiem niesłyszącym i niedosłyszącym.

prowadzące: mgr Katarzyna Josse – logopeda, surdopedagog,

                        mgr Karolina Kozioł – psycholog,

                        mgr Jadwiga Matyszkiewicz – logopeda, surdologopeda.

 

 

3. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z wadą słuchu

            Celem spotkań jest stworzenie sieci wsparcia, dzielenie się doświadczeniem
w pokonywaniu związanych ze wspólnym problemem trudności, wymiana użytecznych informacji oraz szukanie wspólnymi siłami rozwiązań w codziennych problemach, na jakie napotykają rodzice dzieci w z wadą słuchu.

Zgłoszenia przyjmujemy do końca listopada 2016 roku w sekretariacie Poradni.

prowadzące:  mgr Katarzyna Josse – logopeda, surdopedagog,

                       mgr Karolina Kozioł – psycholog,

                        mgr Jadwiga Matyszkiewicz – logopeda, surdologopeda.

 

 

4. Grupa wsparcia dla nauczycieli pracujących z dziećmi z Zespołem Aspergera oraz dziećmi autystycznymi

            W zależności od potrzeby w bieżącym roku szkolnym będą odbywały się spotkania
w ramach grupy wsparcia nauczycieli pracujących z dziećmi z Zespołem Aspergera oraz dziećmi autystycznymi, prowadzone przez mgr Jadwigę Matyszkiewicz, mgr Katarzynę Josse i mgr Marię Lasok.

 

 

5.„Autyzm – wczesne symptomy” – zajęcia dla nauczycieli

prowadząca: mgr Anna Jermak – psycholog

 

 

6.„Autyzm – przegląd terapii wspomagających rozwój dziecka” – zajęcia dla nauczycieli

prowadząca: mgr Anna Jermak – psycholog

 

 

7.„Metoda Delcato – na czym polega?” – zajęcia dla nauczycieli

prowadząca: mgr Anna Jermak – psycholog

 

 

8.„Teoria umysłu” – model terapii stymulacyjno- poznawczej w pracy z dziećmi autystycznymi – zajęcia dla nauczycieli

prowadząca: mgr Anna Jermak – psycholog

 

 

9. Badanie słuchu w szkołach i przedszkolach

            W bieżącym roku szkolnym będą kontynuowane badania słuchu w przedszkolach i szkołach prowadzone przez mgr Jadwigę Matyszkiewicz

 

 

10. Koncentracja uwagi- warunek prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziecka. Ćwiczenia, zabawy, rady praktyczne dla rodziców.

            Zajęcia będą prowadzone zgodnie z zapotrzebowaniem przez mgr Marię Lasok.

 

 

11. Warsztaty – „Szkoła dla rodziców”

prowadzące:   mgr Maria Stachoń-Wójcik – psycholog,

                       mgr Monika Wilk-Bauer – psycholog.

 

 

12.„Symptomy dysleksji” - prelekcje dla rodziców

prowadzące:   mgr Zofia Herok – pedagog,

                       mgr Agata Nowińska – pedagog,

                        mgr Maria Lasok – pedagog, logopeda,

                        mgr Zofia Langer – logopeda.

 

 

13.„Dyskalkulia rozwojowa” – warsztaty dla nauczycieli

prowadząca: mgr Maria Lasok – pedagog, logopeda.

 

 

14.”Terapia dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”

prowadzące:   mgr Zofia Herok – pedagog,

                       mgr Agata Nowińska – pedagog,

                        mgr Aleksandra Ziajka – pedagog.

 

 

15.„Gotowość szkolna dziecka” – prelekcje i warsztaty dla nauczycieli i rodziców

prowadzące:   mgr Monika Wilk-Bauer – psycholog,

                       mgr Katarzyna Josse – pedagog, logopeda,

                        mgr Maria Lasok – pedagog, logopeda

                        mgr Aleksandra Ziajka – pedagog, surdopedagog.

 

 

16.„Profilaktyka logopedyczna” – prelekcje i warsztaty dla nauczycieli i rodziców

prowadzący: logopedzi poradni

17.„Rozwój psychoruchowy dziecka – integracja sensoryczna” – prelekcja dla rodziców i nauczycieli

prowadzące:   mgr Jadwiga Matyszkiewicz – logopeda, surdologopeda, terapeuta SI,

                        mgr Aneta Pecold – rehabilitant – terapeuta SI.

 

 

18.„Profilaktyka uzależnień – kształtowanie właściwych postaw” – zajęcia dla rodziców
i nauczycieli

prowadzące:   mgr Karolina Kozioł – psycholog,

                       mgr Hanna Oćwieja – psycholog,

                        mgr Maria Stachoń-Wójcik – psycholog,

 

 

19.„Stop agresji” – zajęcia dla uczniów

prowadzące:   mgr Karolina Kozioł – psycholog,

                       mgr Zofia Herok – pedagog,

                        mgr Hanna Oćwieja – psycholog,

                        mgr Anna Jermak – psycholog,

                        mgr Aleksandra Ziajka – pedagog, surdopedagog.

 

 

20.„Integracja zespołu klasowego” – zajęcia dla uczniów

prowadzące:   mgr Karolina Kozioł – psycholog,

                       mgr Zofia Herok – pedagog,

                        mgr Anna Jermak – psycholog,

                        mgr Aleksandra Ziajka – pedagog, surdopedagog.

 

 

21.„Komputer i telewizja, a rozwój dziecka” – prelekcje dla rodziców

prowadzące:   mgr Karolina Kozioł – psycholog,

                        mgr Aleksandra Ziajka – pedagog, surdopedagog.

 

 

22.„Bajka i bajkoterapia” – zajęcia dla dzieci

prowadzący: wszyscy pracownicy poradni

 

 

23.Trudności w funkcjonowaniu w grupie (przedszkolnej i szkolnej) dzieci
z zaburzeniami słyszenia
– prelekcja dla rodziców

prowadzące: mgr Katarzyna Josse – pedagog, logopeda,

                        mgr Aleksandra Ziajka – pedagog, surdopedagog.

 

 

24. Wpływ mediów na rozwój i funkcjonowanie dzieckaprelekcja dla rodziców

prowadzące:  mgr Katarzyna Josse – pedagog, logopeda,

                        mgr Aleksandra Ziajka – pedagog, surdopedagog.

 

 

 

 

25. „Nie muszę, ale chcę! Jak podnieść swoją motywację do nauki?”

            Zajęcia grupowe dla uczniów klas I i II gimnazjum realizowane na terenie szkoły.

Cykl 10 spotkań, czas trwania jednego spotkania 1,5 godziny

Zajęcia będą prowadzone w zależności od zgłoszeń.

prowadząca: mgr Zofia Herok – pedagog.

 

 

26.„Nie chce czy nie potrafi? Jak motywować dziecko do nauki?”

            Prelekcja dla rodziców uczniów IV-VI klas szkół podstawowych i I klas gimnazjum.

prowadzące:  mgr Karolina Kozioł – psycholog,

                        mgr Zofia Herok – pedagog, doradca zawodowy.

 

 

27.„Zawód moich marzeń”

            Warsztaty dla uczniów klas VI SP realizowane na terenie poradni.

prowadząca: mgr Zofia Herok – pedagog, doradca zawodowy

            Zajęcia rozpoczną się gdy zbierze się grupa zainteresowanych uczniów.

 

 

28.„Zawód i praca a predyspozycje indywidualne”

            Zajęcia warsztatowe dla uczniów III kl. Gimnazjum realizowane na terenie szkół.

prowadzące:  mgr Grażyna Występek – psycholog, doradca zawodowy,

                        mgr Zofia Herok - pedagog, doradca zawodowy

 

 

29.„Kim być?”

            Zajęcia warsztatowe dla uczniów II kl. Gimnazjum realizowane na terenie szkół.

prowadzące:  mgr Grażyna Występek – psycholog, doradca zawodowy,

                        mgr Zofia Herok - pedagog, doradca zawodowy

 

 

30.„Rola rodzica w procesie wyboru zawodu przez dziecko”

            Prelekcja dla rodziców uczniów III klas gimnazjum.

prowadząca: mgr Grażyna Występek – psycholog, doradca zawodowy.

 

 

31.„Gra komputerowa. Zabawa czy uzależnienie?”

            Prezentacja multimedialna dla rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wprowadzająca w psychologię gracza komputerowego. Rodzice zdobędą podstawową wiedzę na temat rodzaju gier komputerowych oraz ich wpływu na rozwój dziecka. Prezentacja zawiera krótki test pozwalający ocenić, czy dziecko jest zagrożone uzależnieniem od gier komputerowych oraz wskazówki, jak temu zapobiec .

prowadząca: mgr Karolina Kozioł – psycholog

           

 

32.„Zagrożenia cywilizacyjne ”

            Prezentacja filmu oraz krótki wykład dla rad pedagogicznych. W ramach spotkania poruszone zostaną tematy związane z m.in. cyberprzemocą oraz funkcjonowaniem szkolnym ucznia uzależnionego od telefonu komórkowego, komputera i Internetu.

prowadząca: mgr Karolina Kozioł – psycholog

33.„Jak pracować z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania?”

            Warsztaty dla nauczycieli, pedagogów prowadzących zajęcia terapeutyczne
z uczniami wykazującymi specyficzne zaburzenia rozwoju języka - z trudnościami
w mówieniu, czytaniu i pisaniu.

prowadząca: mgr Zofia Małgorzata Langer – logopeda

           

 

34.„Warsztaty dla nauczycieli - konstruowanie IPET”

            Szkolenie dla rady pedagogicznej w zakresie konstruowania IPET.

prowadzący: wszyscy pracownicy

 

 

35.„Możliwości intelektualne dziecka a jego funkcjonowanie dydaktyczne”

            Warsztaty dla rad pedagogicznych. W ramach spotkania omówione zostaną, na konkretnych przykładach, mechanizmy funkcjonowania poznawczego uczniów o różnym poziomie możliwości intelektualnych oraz sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych w zakresie form, środków i metod pracy do ich indywidualnych potrzeb (czekamy na zgłoszenia rad pedagogicznych).

prowadzące: mgr Agata Nowińska – pedagog,

                    mgr Zofia Herok– pedagog.

 

 

36.„Interpretacja wskazań i zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydanych przez poradnię”

            Warsztaty dla rad pedagogicznych.

prowadząca: mgr Agata Nowińska – pedagog,

                        mgr Zofia Herok – pedagog.

 

 

37.„Wychowawca jako koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej”

            Szkolenie rady pedagogicznej w ramach którego omówione zostaną aktualne przepisy prawa oświatowego dotyczące organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów oraz kwestie interpretowania orzeczeń i opinii wydawanych przez poradnię.

prowadząca: mgr Karolina Kozioł – psycholog,

                        mgr Agata Nowińska – pedagog

 

 

38.„Jestem przyjacielem - mam przyjaciół”

            Zajęcia integracyjne dla klas IV szkoły podstawowej i I klas gimnazjum, realizowane na terenie szkoły.

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne (bez przerwy)

prowadząca: mgr Karolina Kozioł - psycholog

 

 

39.Grupa wsparcia dla logopedów szkolnych i przedszkolnych

            W bieżącym roku szkolnym będą kontynuowane spotkania w ramach grupy wsparcia logopedów, prowadzone przez mgr Zofię Langer, mgr Jadwigę Matyszkiewicz i mgr Katarzynę Josse.

 

 

40.„Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów” – spotkania w miarę potrzeb

 

 

41.„Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów szkolnych” – spotkania w miarę potrzeb

 

    

E-Poradnia.

Nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą skorzystać z tej formy kontaktu z poradnią przesyłając mailem swoje pytanie lub krótki opis problemu. Odpowiedzi udzielać będzie psycholog zatrudniony w poradni w ciągu 2-3 dni. Formularz kontaktowy znajduje się na stronie internetowej poradni www.poradnia.powiatbl.pl

Proszę szukać zakładki E-Poradnia w głównym menu.

 

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty !

 

Jeśli oczekujecie Państwo realizacji prelekcji, warsztatów i szkoleń na tematy nie ujęte
w ofercie, zapraszamy do kontaktu z koordynatorami działów: Zofią Herok, Jadwigą Matyszkiewicz i Katarzyną Josse.

Zachęcamy do zgłoszenia interesującego Państwa tematu koordynatorom działów. W ramach naszych możliwości postaramy się spełnić Państwa oczekiwania.

 

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z osobami prowadzącymi w celu ustalenia terminów realizacji zajęć.